* = obligatoriska fält
Suomeksi In English
Ge respons på vår verksamhet - Vasa centralsjukhus

Avdelning/enhet

*

Avdelningen/enheten som responsen gäller

Bakgrundsuppgifter

Klientens ålder

Klientens kön

Klientens modersmål

*

Respons från

Jag kan rekommendera vårdenheten för mina nära anhöriga
10 = Mycket sannolikt 0 = Mycket osannolikt

Utvärdera servicen som du fick under vårdperioden eller besöket
5 = Instämmer helt 4 = Instämmer delvis 3 = Ingen åsikt 2 = Delvis av annan åsikt 1 = Helt av annan åsikt
54321Berör inte mig

Jag fick tid till undersökning eller vård tillräckligt snabbt.

Berör inte mig

Undersökningen eller vården förverkligades enligt fastslagen tidtabell.

Berör inte mig

Jag upplevde att jag kunde lita på personalens yrkeskompetens.

Berör inte mig

Beslut om min vård fattades tillsammans med mig.

Berör inte mig

Personalen bemötte mig väl.

Berör inte mig

Den information jag fick om undersökningen och/eller vården var förståelig.

Berör inte mig

Min intimitet och mitt integritetsskydd respekterades.

Berör inte mig

Den vård jag fick var god.

Berör inte mig

Jag kände mig trygg under undersökningen/vården.

Berör inte mig

På enheten tog de hänsyn till min familj och mina anhöriga.

Berör inte mig

Jag fick bra anvisningar för den fortsatta vården.

Berör inte mig

Jag fick vård eller service på eget modersmål.

Berör inte mig

Övrig respons

Om du vill förtydliga dina svar kan du ge ytterligare kommentarer

Utvecklingsförslag

Får Vasa centralsjukhus publicera din respons i anonym form?

Kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för din respons!
Din respons är viktig och beaktas i samband med utvärderingen och utvecklingen av vårdkvaliteten.