* = obligatoriska fält
Suomeksi In English
Ge respons på vår verksamhet - Vasa centralsjukhus

Avdelning/enhet

*

Bakgrundsuppgifter

Klientens kön

Klientens modersmål

Respons från

Jag kan rekommendera vårdenheten för mina nära anhöriga
10 = Mycket sannolikt 0 = Mycket osannolikt

Utvärdera servicen som du fick under vårdperioden eller besöket
5 = Instämmer helt 4 = Instämmer delvis 3 = Ingen åsikt 2 = Delvis av annan åsikt 1 = Helt av annan åsikt
54321Berör inte mig

Jag fick tid till undersökning eller vård tillräckligt snabbt.

Undersökningen eller vården förverkligades enligt fastslagen tidtabell.

Jag upplevde att jag kunde lita på personalens yrkeskompetens.

Beslut om min vård fattades tillsammans med mig.

Personalen bemötte mig väl.

Den information jag fick om undersökningen och/eller vården var förståelig.

Min intimitet och mitt integritetsskydd respekterades.

Den vård jag fick var god.

Jag kände mig trygg under undersökningen/vården.

På enheten tog de hänsyn till min familj och mina anhöriga.

Jag fick bra anvisningar för den fortsatta vården.

Jag fick vård eller service på eget modersmål.

Övrig respons

Får Vasa centralsjukhus publicera din respons i anonym form?

Kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för din respons!
Din respons är viktig och beaktas i samband med utvärderingen och utvecklingen av vårdkvaliteten.