* = obligatoriska fält
Suomeksi In English
Logga in   CLES utfrågning - Vasa centralsjukhus sidan 1/6

1 BAKGRUNDSFRÅGOR

*1.1

Arbetsenheten

1.2

Din ålder

1.3

Har du från tidigare en yrkesinriktad examen

1.3.1

Hurdan

1.4

Inom vilket examensprogram studerar du?

1.5

Hur många år har du studerat

1.6

För vilken examen studerar du

1.7

Längden på praktikperioden

1.8

Förverkligades handledningen under din period som planerat?

1.9

På vilket sätt förverkligades den huvudsakliga handledningen

1.10

Hade du handledningssamtal med en namngiven(-na) handledare på tumanhand

1.11

Diskuterade du kunskapsmålen med din namngivna handledare

1.12

Gjordes en mellanutvärdering

1.12.1

Vid mellanutvärderingen var följande personer närvarande

1.13

Hur bedömer du att dina kunskapsmål under denna period har uppnåtts

1.14

Hur stödde den handledning du fick under praktikperioden din yrkesutveckling

1.15

Hade du en slututvärdering

1.15.1

Vid slututvärderingen närvarade

1.16

Hur stödde undervisningen du fick på läroanstalten din inlärning under denna praktikperiod

1.17

Är du beredd att rekommendera denna arbetsenhet till dina studiekamrater

1.19

Hade du gemensamma arbetsskift med din handledaren?

1.20

Hur många gånger under praktikperiodens gång träffade du din handledande lärare?

1.21

Fanns det ett introduktionsprogram för studerande på din arbetsenheten?

1.22

Tycker du att den introduktion som du fick på läroanstalten innan praktikperioden var tillräcklig?


Avlägsna sidväxling
123456