* = obligatoriska fält
Suomeksi In English
Ge feedback - Åbolands sjukhus och Åbolands psykiatri

Avdelning/enhet

*

Ankomst till vård eller undersökning

Vad tyckte du om den service du fick
5 = Instämmer helt - 1 = Helt av annan åsikt
54321Berör inte mig

Jag fick vård- eller undersökningstid tillräckligt snabbt

Jag fick tillräckligt med förhands- och förberedelseinformation innan jag kom för vård eller undersökning

Vården eller undersökningen förverkligades enligt tidtabellen och utan onödig väntan

Jag fick individuell service under vården eller undersökningen

Vården eller undersökningen gick smidigt

Jag kände mig trygg under vården eller undersökningen

Man tog tillräcklig hänsyn till min familj och mina anhöriga

Man höll sekretessen i ärenden om min vård eller undersökning

Beslut beträffande min vård fattades tillsammans med mig

Mina smärtor och symtom behandlades tillräckligt

Jag blev väl bemött av personalen

Jag fick tillräckligt med information under vården eller undersökningen

Informationen som jag fick om vården eller undersökningen var förståelig

Vården eller undersökningen förverkligades yrkeskunnigt

Jag fick hjälp av vården eller undersökningen

Den vård eller service jag fick var god

Utrymmena var trivsamma

Jag fick goda instruktioner för hemvård

Jag vet hur min vård fortsätter

Jag fick tydliga instruktioner vem jag kan kontakta vid behov

Jag fick service på mitt modersmål

Övrig respons

Patienten

Patientens kön

Patientens modersmål

Feedback från

Om Ni önskar att Ni skall kontaktas med anledning av responsen, skriv då Era kontaktuppgifter nedan.

Jag önskar att man tar kontakt med mig